Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Botník.cz, s.r.o.
se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 958/25, PSČ 110 00
IČO: 242 42 284
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196404
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.botnik.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Botník.cz, s.r.o. se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 958/25, PSČ 110 00, IČ: 242 42 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196404 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.botnik.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.botnik.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné či doplněné obchodní podmínky jsou účinné a platné dnem jejich zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a platné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, nesdělovat je třetím stranám ani osobám, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedených cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenské republiky.

3.3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. 3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronické nákupní tašky webového rozhraní obchodu);

 2. 3.3.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

 3. 3.3.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a platné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (kupní smlouvu či obchodní podmínky).

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně PŘEVODEM NA ÚČET prodávajícího č. 255265/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně PLATEBNÍ KARTOU;

 • v hotovosti či platební kartou NA DOBÍRKU kurýrovi v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     V případě platby v hotovosti či platební kartou na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná bezprostředně při uzavření kupní smlouvy.

4.4.     V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud to není výslovně v rámci poskytovaných slev prodávajícím uvedeno.

4.7.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zakoupenému zboží.

4.8.     Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.9.     Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě a s jejím zasláním na email uvedený při nákupu.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být uvedeno písemně, zasláním na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@botnik.cz, přičemž musí obsahovat číslo objednávky (uvedené v potvrzení o přijetí objednávky) a datum nákupu.

5.3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek jakéhokoliv opotřebení, v původním obalu a se všemi původními visačkami stejně tak jako s dalším dodávaným příslušenstvím (krabice na zboží, balící papír, obaly na zboží používané pro skladování zboží, apod.).

5.4.     Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu plnění poskytnuté kupujícím do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím bezprostředně při vrácení zboží kupujícím.

5.6.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat smluvní poplatek ve výši 350,- Kč (slovy: třista padesát korun českých) a od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.     Další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovědnost za vady, Záruka, Reklamace

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad a nedodělků. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

7.3.     V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7.4.     Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Pokud není uvedeno jinak, činí záruka na zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.5.     Záruka se nevztahuje na vady jakosti zboží způsobené opotřebením běžným užíváním, na vady způsobené nevhodným používáním zboží nebo používání zboží v rozporu s dodávaným návodem, stejně tak jako na mechanické či fyzické poškození zboží vzniklé po převzetí zboží kupujícím.

7.6.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího a reklamací uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Na Příkopě 958/25, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.7.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.     Kupující bere na vědomí, že veškeré programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech fotografií a popisu nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.     V rámci ochrany a při zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

9.2.     Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v tomto rozsahu: jméno a příjmení, heslo v zašifrované podobě (v případě registrovaných kupujících), doručovací adresa, adresa elektronické pošty (email), telefonní číslo, pohlaví, věk, adresní, identifikační a popisné údaje, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo, platební údaje (číslo platební karty), další Vámi dobrovolně vyplněné údaje (např. v kontaktním formuláři), soubory cookies (v případě online služeb) a IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), přičemž celý seznam zpracovávaných a shromažďovaných údajů naleznete v ustanovení Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, které je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

9.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, pro účely hodnocení zboží a psaní příspěvků na blogu, pro věrnostní a partnerské programy a pro všechny činnosti související s provozováním on-line obchodu a s prodejem zboží, včetně dodání zboží kupujícímu prostřednictvím kurýrní služby.

9.4.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, obchodní společností, podnikem a s on-line obchodem prodávajícího včetně pravidelných obchodních sdělení (newsletterů, informací o novinkách a slevách a dalších obchodních sdělení), a to na elektronickou adresu kupujícího.

9.5.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o změnách svých osobních údajů respektive tyto údaje vedené v uživatelském účtu aktualizovat.

9.6.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (kurýrní služba - přepravce) nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předány ze strany prodávajícího jakýmkoli třetím osobám.

9.7.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, po dobu fungování a existence on-line obchodu prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a platné, souhlas s jejich zpracováním uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Odvolání souhlasu je třeba doručit prodávajícímu písemně elektronickou poštou nebo pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení, pokud tuto možnost prodávající umožňuje.

9.9.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.6) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. 9.9.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

 2. 9.9.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující má rovněž právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, aniž by o tom byl povinen prodávajícího či zpracovatele informovat.

9.10.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.11.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač (malá množství dat vyměňovaná při komunikaci přes webové rozhraní, která nemají povahu osobních údajů). V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat či bezplatně zakázat jejich ukládání prostřednictvím nastavení ve svém webovém prohlížeči.

10. Doručování

10.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je korespondence doručována na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.   Korespondence mezi smluvními stranami se považuje za doručenou, v případě, že je splněna alespoň jedna z níže uvedené skutečností:

 1. 10.2.1. korespondence je přijata na server příchozí pošty - v případě doručování elektronickou poštou;

 2. 10.2.2. korespondence (zásilka) je převzata adresátem - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;

 3. 10.2.3. uplynula-li lhůta deseti (10) dnů od uložení zásilky a od oznámení výzvy adresátovi o uložení zásilky – v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb;

 4. 10.2.4. převzetí korespondence (zásilky) je ze strany adresáta odepřeno - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, přičemž činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4.   Změny a doplnění kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, přičemž vstupují v platnost a účinnost jejich zveřejněním.

11.5.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dr. Zikmunda Wintra 458/16, Praha 6, PSČ 160 00, adresa elektronické pošty objednavky@botnik.cz, telefon +420 774 644 544.

 

V Praze, dne 24. května 2018.

Botník.cz, s.r.o.